1.1. Chức năng:

Phòng Công tác Sinh viên, Học sinh là Phòng nghiệp vụ thuộc Trường, tham mưu giúp cho Ban Giám hiệu Trường và tư vấn cho các Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Chi nhánh trong việc quản lý, tư vấn và hỗ trợ SV-HS, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác SV-HS tại Trường Đại học Trà Vinh.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1 Hỗ trợ SV-HS trong việc hướng nghiệp, tổ chức môi trường học tập thuận lợi, tích cực, hiệu quả và cơ hội việc làm cho SV-HS trước, trong và sau khi tốt nghiệp với phương châm: “SV-HS chọn đúng ngành nghề, học đúng phương pháp, làm đúng việc” thông qua các bộ phận tư vấn hỗ trợ SV-HS.

1.2.2. Nâng cao ý thức, vai trò của SV-HS trong các hoạt động học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của nhà Trường nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo trong SV-HS thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, Đoàn – Hội – Đội, tập thể lớp…

1.2.3. Phát huy ý thức trách nhiệm, vai trò và sự đóng góp liên tục của SV-HS trong việc xây dựng, phát triển Trường về phương diện cơ sở vật chất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng nếp văn hoá, xây dựng cơ hội việc làm SV-HS thế hệ sau…thông qua việc duy trì hoạt động Hội cựu SV-HS và hệ thống truyền thông.

1.2.4. Đóng góp vào sự cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, cơ chế quản lý, cơ chế ghi danh (cơ chế đăng nhập)… thông qua việc tiếp thu ý kiến phản hồi từ SV-HS, các bên liên quan, các ban ngành, đoàn thể các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…, tiến tới sự thống nhất chung trong các hoạt động của nhà Trường lấy SV-HS làm trung tâm, chú ý đến sự tham gia của nữ giới và người dân tộc.

1.2.5. Quan tâm phối hợp, mở rộng quan hệ với các bên liên quan và duy trì sự cộng tác của nhà Trường với cộng đồng địa phương cũng như sự cộng tác trực tiếp giữa Phòng Công tác Sinh viên, học sinh với các Ban ngành, Đoàn thể, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước… đặc biệt chú trọng đến việc thiết lập cầu nối giữa SV-HS Trường với các đơn vị doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ nhằm hỗ trợ cơ hội nghề nghiệp cho SV-HS cũng như tìm kiếm nguồn học bổng hỗ trợ cho quá trình học tập và sinh hoạt của SV-HS.

1.2.6. Xây dựng nét văn hoá đặc thù của Phòng Công tác Sinh viên, Học sinh đó là: Tôn trọng nguyên tắc tổ chức; hoà nhã tế nhị trong ứng xử với đồng nghiệp và SV-HS; cần cù và sáng tạo trong công việc, suy nghĩ độc lập và chấp nhận trách nhiệm.

1.2.7. Thiết lập, duy trì hiệu quả các hoạt động phục vụ SV-HS (Vận động tìm nguồn học bổng từ các nhà Tài trợ… ).