CẬP NHẬT VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SINH VIÊN

1. Điều chỉnh và bổ sung thông tin SV

2. Cập nhật lý lịch SV (Tân SV)

3. Danh sách SV chưa cập nhật lý lịch (trừ 25đ rèn luyện)