ĐIỂM RÈN LUYỆN

1. Quy định đánh giá rèn luyện

– Hệ Đại học chính quy

– Hệ Cao đẳng chính quy

2. Phiếu xét điểm rèn luyện dành cho sinh viên

– Hệ Đại học chính quy

– Hệ Cao đẳng chính quy

3. Xét điểm rèn luyện online

4. Hỗ trợ về điểm rèn luyện