KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

1. Phụ lục những nội dung vi phạm của SV

2. Danh sách SV được khen thưởng đột xuất

3. Danh sách SV bị kỷ luật hàng năm