NGOẠI TRÚ

1. Khai báo thông tin ngoại trú (lần đầu vào đầu năm học (tháng 9) và chậm nhất 15 ngày khi thay đổi chỗ ở)

2. Đăng ký thành viên đội tự quản SV ngoại trú

3. Cộng tác viên SV ngoại trú

4. Đường dây nóng hỗ trợ SV